Kabinet Balkenende IV

Ministers:
Minister-president (CDA): Jan Peter Balkenende
Financiën en vice-premier(PvdA): Wouter Bos
Jeugd en Gezin en vice-premier (CU): André Rouvoet
Buitenlandse Zaken (CDA): Maxime Verhagen
Defensie (CU): Eimert van Middelkoop

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA): Piet Hein Donner
Justitie (CDA): Ernst Hirsch Ballin
Economische Zaken (CDA):  Maria van der Hoeven
Verkeer en Waterstaat (CDA): Camiel Eurlings
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA): Ab Klink
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (CDA): Gerda Verburg

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PvdA): Guusje ter Horst
Ontwikkelingssamenwerking (PvdA): Bert Koenders
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PvdA): Ronald Plasterk
Wonen, Wijken en Integratie (PvdA): Ella Vogelaar
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (PvdA): Jacqueline Cramer

Staatssecretarissen:
Financiën (CDA): Jan Kees de Jager
Buitenlandse Zaken (PvdA): Frans Timmermans
Defensie (CDA): Cees van der Knaap
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA): Ahmed Aboutaleb
Economische Zaken (PvdA): Frank Heemskerk
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PvdA): Sharon Dijksma
Justitie (PvdA): Nebahat Albayrak
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (PvdA): Jet Bussemaker
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (CDA): Marja van Bijsterveldt
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CDA): Ank Bijleveld
Verkeer en Waterstaat (CU): Tineke Huizinga
 


Meteen na de verkiezingen begint het formeren (samenstellen) van het kabinet.
Hoe gaat dit in zijn werk:
De minister-president biedt de Koningin eerst het ontslag van het kabinet aan.
De Koningin neemt daarna de ontslagaanvraag in overweging.
De bewindspersonen zijn daarmee demissionair.
De Koningin vraagt een of meerdere formateurs/informateurs de mogelijkheden te onderzoeken voor het nieuwe kabinet.
Een informateur onderzoekt daarna de mogelijkheden voor het nieuwe kabinet; welke combinaties van politieke partijen zijn er mogelijk om een nieuwe coalitie te vormen, wat wordt het concept-regeerakkoord en wie wordt de formateur.De formateur vormt namelijk het kabinet.
De formateur overlegt met de onderhandelaars van de toekomstige coalitie.
De formateur stelt de portefeuille verdeling en portefeuilles vast.
De formateur zorgt voorde nieuwe kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen.
Tijdens de constituerende vergadering onderschrijven de ministers het regeerakkoord.
Het nieuwe kabinet legt daarna de regeringsverklaring af in de Tweede Kamer.

 Uit het nieuws..

Kabinet definitief akkoord met gratis schoolboeken

DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag besloten de motie van de regeringspartijen over gratis schoolboeken, terugdraaien van een voorstel om te bezuinigen op kinderbijslag en bestrijding van armoede onder kinderen uit te voeren. Premier Jan Peter Balkenende had dit toegezegd in de Tweede Kamer.
 
Voorwaarde was dat er geld gevonden zou worden om dit te financieren.
Het kabinet acht de suggesties hiervoor vanuit de Kamer uitvoerbaar. In praktijk betekent dit dat de verkeersboetes omhoog gaan en dat er gesneden wordt in de bijzondere aftrek voor de belasting. Volgens het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer wordt de bijzondere aftrek, die eigenlijk bedoeld is voor chronisch zieken, te vaak oneigenlijk gebruikt.
Het gaat bij de motie om een bedrag van een kleine 400 miljoen euro. Minister Wouter Bos van Financiën stuurt hierover maandag een brief aan de Tweede Kamer, zodat die dinsdag betrokken kan worden in de Algemene Financiële Beschouwingen, het debat over inkomsten en uitgaven van de overheid.

Bron: Stentor, 28 september 2007

Kabinet wil meer banen vervuld zien

DEN HAAG - Het aantal banen neemt toe, maar om de economie te laten draaien en de gevolgen van de vergrijzing op te vangen moeten ook meer mensen aan de slag om al het werk te doen.
 
In 2011, aan het einde van deze kabinetsperiode, moeten in totaal 309.000 voltijdsbanen meer vervuld zijn ten opzichte van vorig jaar. Dan zou ruim de helft van de doelstelling om in 2016 80 procent van de beroepsbevolking aan het werk te hebben zijn bereikt. 

Dat staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken, die dinsdag met Prinsjesdag is gepresenteerd.

Actieplan
Het kabinet investeert volgend jaar 165 miljoen euro in een actieplan om onder meer 200.000 extra mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Dat loopt op tot 205 miljoen euro in 2011. Daarmee worden afspraken ingevuld die het kabinet eerder dit jaar met gemeenten, werkgevers en vakbonden maakte.

Belasting
Om werken aantrekkelijker te maken verlaagt het kabinet ook de belasting op arbeid door in 2009 bijvoorbeeld de arbeidskorting te verhogen. Daarnaast wil het kabinet het ontslagstelsel aanpassen om werkgevers te stimuleren makkelijker mensen in dienst te nemen.

Premie
Verder daalt dit jaar de premie die werknemers over hun salaris betalen voor hun verzekering tegen werkloosheid, van 3,85 naar 3,5 procent. Die premie verdwijnt in 2009 helemaal. Voor werkgevers stijgt de WW-premie in 2008 van 4,4 naar 4,8 procent en daalt daarna tot naar verwachting 3,55 procent.

In het actieplan 'Iedereen doet mee' worden bijvoorbeeld tientallen miljoenen euro's uitgetrokken voor uitkeringsgerechtigden. Net als voor mensen in de bijstand kunnen werkgevers ook loonkostensubsidie krijgen, als zij personen met een WW- of WAO/WIA-uitkering in dienst nemen. Mensen die anders helemaal niet aan de bak komen, kunnen twee jaar met behoud van uitkering gaan werken.

Werkloosheid
De werkloosheid daalt volgend jaar naar verwachting tot 311.000 mensen, tegen 340.000 nu. Circa een derde van het arbeidsaanbod wordt nu niet benut. Daarbij gaat het vooral om vrouwen, die als ze werken dat vaak in deeltijd doen.

Beperking
Bovendien werken onvoldoende mensen tussen 55 en 65 jaar. Ook hebben laagopgeleiden en mensen met een lichamelijke beperking of een taalachterstand te weinig kansen op de arbeidsmarkt. Dit heeft volgens het kabinet mede te maken met vooroordelen. Eind dit jaar komt een landelijke discriminatiemonitor om (on)bewuste discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Bron: ANP, 18 september 2007


Kritiek op kabinet barst los

DEN HAAG - De plannen van het kabinet voor volgend jaar zijn dinsdag overladen met kritiek door een reeks belangenorganisaties, ondernemingen, instanties en lagere overheden. Vooral vertegenwoordigers van automobilisten, transport- en reisondernemingen zijn woedend.

Zo kondigden grote organisaties als RAI Vereniging, Bovag, EVO, TLN en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen een frontale aanval aan op minister van Financiën Wouter Bos. De komende maanden gaan ze onder de gezamenlijke naam 'Rijdend Nederland' via radiospotjes en krantenadvertenties actie voeren met de leus Stop Bos.nl.
De ANWB is ook uiterst kritisch over de mobiliteitsplannen. ,,Het kabinet geeft het signaal af dat er bij de automobilist en de reiziger geld opgehaald moet worden. Dat is absoluut niet te rijmen met het streven van de politiek naar een groot draagvlak voor een eerlijk systeem van betalen voor mobiliteit'', aldus de ANWB.
De Nederlandse Spoorwegen reageerden terughoudend. ,,De kabinetsambitie van een duurzame reizigersgroei van 5 procent per jaar kan niet worden gehaald zonder structurele uitbreiding van de capaciteit op het spoor'', benadrukte NS-topman Aad Veenman. ,,Daar is volgens ons tot 2020 ten minste 8 miljard euro voor nodig. In deze begroting is niet terug te zien dat daar in deze kabinetsperiode voldoende geld voor wordt gereserveerd.''
Positieve kritiek was er dinsdag ook. Zo oordelen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag overwegend positief over de rijksbegroting. De aandacht voor de wijken, het onderwijs, arbeid en veiligheid vinden zij een stap in de goede richting.

Bron: Stentor, 18 september 2007


Kabinet tegen papaver voor pijnstillers

DEN HAAG - Het kabinet is en blijft tegen voorstellen om van papaver uit Afghanistan pijnstillers te maken. De Senlis Council heeft meermalen aangedrongen op deze medicinale papaverteelt.

Deze denktank denkt hiermee het probleem met papaver, waarvan heroïne wordt gemaakt, in Afghanistan tegen te gaan en tegelijk een wereldwijd tekort aan pijnstillers te verminderen. Uit opinie-onderzoeken in Nederland, Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten bleek onlangs grote steun onder de bevolking voor het Senlis-idee.
Maar het kabinet vindt het plan praktisch onuitvoerbaar, omdat effectieve controle op de medicinale teelt in Afghanistan niet mogelijk is. Dat schrijven de ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en Eimert van Middelkoop (Defensie) vrijdag in antwoord op vragen van GroenLinks-Tweede Kamerlid Mariko Peters.
Peters wilde weten of het kabinet iets zag in het idee van Senlis en of het een proefproject zou willen steunen. Maar de bewindslieden doen dat niet. Ze menen dat dit een verkeerd signaal zou geven aan de boeren, die juist moeten overschakelen van papaverteelt naar het verbouwen van een ander gewas. Verder wijst het kabinet erop dat de Afghaanse regering en het Afghaanse parlement zich expliciet hebben uitgesproken tegen het legaliseren van de papaverteelt.
Ook betwijfelen de bewindslieden of er wel een wereldwijd tekort is aan morfine. Een rapport van de International Narcotics Control Board (INCB) gaf aan dat er de komende twee jaar voldoende voorraad is. Wel vinden de ministers dat de toegang tot morfine voor de wereldbevolking moet worden verbeterd, omdat de pijnstillende stof niet in alle landen voldoende beschikbaar is.

Bron: Brabants Dagblad, 14 september 2007


Tilburg wil legaal wiet verbouwen
TILBURG - De Tilburgse burgemeester Ruud Vreeman (PvdA), gaat er bij zijn partijgenoten in Kamer en kabinet op aandringen Tilburg toestemming te geven voor een experiment met legale wietteelt.
Een meerderheid van PvdA, SP, VVD, GroenLinks, de lokale AB en D66 in de Tilburgse gemeenteraad wil dat Vreeman in Den Haag gaat pleiten voor zo'n proef, hoewel het regeerakkoord die in de weg staat. Vreeman is voor een dergelijke proef, maar zegde alleen te gaan praten 'als op dat punt het regeerakkoord niet bij voorbaat is dichtgespijkerd'.
Bron: Brabants Dagblad, 26 februari 2007Premier roemt saamhorigheid kabinet (23-02-2007)
DEN HAAG - Bij zijn eerste optreden als minister-president van een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie roemde premier Balkenende donderdag de teamgeest binnen zijn nieuwe bewindsliedenploeg. Hij sprak van een geweldig goeie sfeer en een warm gevoel.
Bij de definitieve portefeuilleverdeling van het kabinet-Balkenende IV heeft CDA-minister Camiel Eurlings (Verkeer) de Nederlandse Spoorwegen en Schiphol naar zich toe weten te trekken. In het vorige kabinet vielen beide dossiers grotendeels onder het beheer van de staatssecretaris.
De nieuwe staatssecretaris van Verkeer, Tineke Huizinga (ChristenUnie), zei in een reactie niet rouwig te zijn over die uitkomst van het constituerend beraad. Ik heb naast het decentrale vervoer ook het directoraat-generaal Water en de Rijkswaterstaat in mijn portefeuille gekregen.
Het waterdossier zat in het vorige kabinet nog bij de minister. Volgens de mensen op het departement is mijn portefeuille zelfs iets zwaarder dan die van mijn voorgangster. Gedacht vanuit het belang van duurzaamheid en ook met het oog op de klimaatontwikkeling, spreekt de waterportefeuille mij persoonlijk ook meer aan dan Schiphol. Een andere uitkomst van het constituerend beraad is de nieuwe benaming van programmaminister Ella Vogelaar: minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Vogelaar: De oorspronkelijke benaming "Integratie en Wijkverbetering" deed geen recht aan het feit dat ik over de hele Volkshuisvesting ga, dus niet alleen over de probleemwijken.
Ook is er stevig gevochten over de portefeuille Antillen. Minister Hirsch Ballin van Justitie wist hiervan een deel te bemachtigen. De rest van dit dossier is de verantwoordelijkheid van zijn partijgenote staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken. De Antillen hebben al lang Hirsch Ballins belangstelling.
CDA-minister Ab Klink van Volksgezondheid zei gisteravond dat hij in een jaar tijd een rookverbod in de horeca hoopt te realiseren. In het regeerakkoord is voor dat doel geen streefdatum genoemd.
Naar verwachting legt het kabinet-Balkenende IV komende donderdag de regeringsverklaring af in de Tweede Kamer.
Bron: Volkskrant, verslaggever John Wanders


Kabinet Balkenende-IV beëindigd (22 feb 2007)
DEN HAAG - Het kabinet Balkenende-IV is donderdagmiddag beeidigd op paleis Huis ten Boch. Daarna betraden de nieuwe bewindslieden de trappen van het paleis voor de traditionele 'bordesfoto'.

De ministers van het vierde kabinet Balkenende kwamen donderdagochtend bijeen voor hun eerste officieële vergadering, het constituerend beraad. Daarin wordt de definitieve portefeuilleverdeling vastgelegd. PvdA-leider Wouter Bos, die vicepremier en minister van Financiën wordt, zei na afloop dat het nieuwe kabinet klaar was voor de beëindiging..
Bron: Telegraaf


Copyright 2006-2007 kabinet.eu


The website kabinet.eu , is powered by Shopje and Universalis © 2003 - 2020 .  
date: 2007-09-29